Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontakty a informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Mysletice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Popis Organizační struktury povinného objektu

Starostka: Jitka Krejčová

Místostarosta: Lukáš Tetour

Ostatní členové zastupitelstva: Miroslav Moudrý, Milan Vejmělek, Pavel Vejbor, Milan Dušek, Stanislav Dolský, Josef Jakoubek, Pavel Špička

Finanční výbor:

  • Předseda: Pavel Vejbor
  • Členové: Milan Dušek, Stanislav Dolský

Kontrolní výbor:

  • Předseda: Pavel Špička
  • Členové: Miroslav Moudrý, Milan Vejmělek

Zástupce obce do Mikroregionu Telčsko: Jitka Krejčová

Zástupce do Rozvojového sdružení Zdeňkov: Jitka Krejčová

Zástupce do Sdružení pro likvidaci komunálních odpadů Borek: Jitka Krejčová

Zástupce do Lesního družstva Borovná: Josef Jakoubek

Zástupce do Dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance: Jitka Krejčová

Účetní: Alena Tetourová

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis

Obec Mysletice 
Mysletice 44 
588 56 Telč 
tel. starostka 602 791 810
ou.mysletice@seznam.cz

Identifikátor datové schránky: 3bhaq8v

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

ČSOB č. ú. 218303549/0300

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

42634598

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Nejsme plátci DPH.

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Rozpočty můžete vidět v sekci "Úřední deska"

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádosti o informace můžete získat osobně na OÚ, písemně, na telefonním čísle nebo e-mailem na výše uvedených kontaktech.

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

- na výše uvedených kontaktech, příp. osobně po telefonické dohodě

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Proti rozhodnutí MěÚ o neposkytnutí informace (tzn. o odmítnutí žádosti) lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli podat odvolání, o kterém rozhoduje v oblasti samostatné působnosti rada města. Rozhodnutí o neposkytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu. 

Formuláře můžete také získat na: 

http://www.form.cz 
http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-cssz.html 

Daňová přiznání 

Tiskopisy na důchodové a nemocenské pojištění a pro OSVČ 

Formuláře pro státní sociální podporu

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Vyhlášky a další předpisy můžete vidět v sekci "Vyhlášky"

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Správní poplatky: 
– dle přílohy zákona o správním řízení č. 71/67 Sb. v platném znění

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Obec nemá zřízeny žádné organizace.